آدرس، فکس و شماره تلفن

آدرس مجموعه شهید هرندی: خیابان شوش، میدان هرندی، خیابان شهید هرندی، مجموعه ورزشی نابینایان و کم بینایان شهید هرندی

تلفن: ۵۵۱۵۵۵۵۵

فکس: ۵۵۵۷۴۴۱۱