انتصاب دبیر جدید هیأت ورزش نابینایان و کم بینایان استان تهران

از سوی دکتر سید کاظم شمس، رئیس هیأت ورزش نابینایان و کم بینایان استان تهران، دبیر جدید این هیأت منصوب شد.

با توجه به قطع همکاری با آقای مهرداد صادقی دبیر سابق هیأت ورزش نابینایان استان تهران، امروز شنبه ۱۴ فروردین از ادامه مطلب